Itenser Rûnte

Itenser Rûnte

Dr Tjerk de Reus: Ad den Besten en K.H.Miskotte
Ad den Besten (1923-2015) noemde de theoloog K.H.Miskotte (1894-1976) zijn ‘geestelijke vader’. Wie nagaat hoe Den Besten zich heeft ontwikkeld, als dichter en als denker, krijgt in beeld hoe dit vorm kreeg. Vooral  ‘Edda en Thora’(1939) het grote boek van Miskotte tegen heidendom en nazisme gaf Den Besten inzicht en theologisch besef. Het ‘woord’ naar Hebreeuws besef zou een weerwoord moeten zijn tegen chaosmachten, tegen de mythe van bloed en bodem, tegen de mythe der natuur.                                                                                                          

(De Reus is journalist, literatuurcriticus en auteur)

Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch:
€ 30,-
oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op
NL23 RABO 0349 5014 08 fan de Kerkvoogdij Itens-Hinnaard. Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50.

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl