Itenser Rûnte

Itenser Rûnte

15 des. 2022  Dr Tjerk de Reus:

In titel hat De Reus noch net jûn, mar hy sil it ha oer de digitaal-technyske takomst sa’t dat yn de hjoeddeiske literatuer plakfynt, Der wurdt praat oer dataïsme, cyborgs ensfh. Ek de fraach nei de minske  komt nei foaren. It byld fan de kristlike ynkarnaasje slút dêr soms by oan. Predestinaasje, in alwittende God, ensfh. Hy besprekt dit ûnderwerp oan de hân fan romanfragminten dy’t er sels meinimt.


Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.
Opjaan kin troch: € 30,- oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50. Dit nûmer brûke en net mear it eardere rekkennûmer fan de RABObank
Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl