Itenser Rûnte

Itenser Rûnte

26 jannewaris 2023   Dr Ton de Kok: Spinoza en de vrijmetselarij’

Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje


Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.
Opjaan kin troch: Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50. oer te meitsjen op
NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) Dit nûmer brûke en net mear it eardere rekkennûmer fan de RABObank

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl