Itenser Rûnte

Itenser Rûnte

30 maart 2023  Prof Dr Rick Benjamins ‘Boven is onder ons, denken over God na God’
Benjamins is in skoftsje lyn beneamd as heechlearaar frijsinnige theology oan de Protestanske Theologyske Universiteit. Yn 2022 is syn boek útkommen. Leauwe yn in God dy’t as in soart opperbaas fanút in himelske regykeamer de wrâld betjoert en ús libben bepaalt, alwittend en almachtich dat dogge de measten net mear.Yn de filosofy waard yn de 19e ieu en yn theology yn de 20e ieu ôfskie nommen fan God dêr boppe. Benjamins sjocht trije lijnen yn de theology nei Kuitert.


Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.
Opjaan kin troch: Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50. oer te meitsjen op
NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) Dit nûmer brûke en net mear it eardere rekkennûmer fan de RABObank

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl