Itenser Rûnte

Jan

24

Itenser Rûnte

Dr H.J. (Heine) Siebrand: ‘Ongeloof – de overtreffende trap van geloof’

Geloof en ongeloof zijn als tweelingen met elkaar verbonden. Van geloof is een ideologie gemaakt. Bij nader inzien blijkt dat veel tegenspraak (ook in de bijbel) geen theologie is, maar onderwijskunde. (eigen tekst fan sprekker)

 


 

Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster
Losse kaarten kostje € 7,50
Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

2 + dertien =