Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer”

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer”

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer”

De krekte ynfulling komt noch, mar mefrou Liemburg giet yn op libben en wurk fan Fedde Schurer. It Kwartettekoar û.l.f Hindrik van der Meer sil as illustraasje by de lêzing in pear lieten fan Fedde Schurer hearre litte.

Dr Liemburg is dielnimmer oan de Itenser Rûnte as se der tiid foar hat; sy is promovearre op “Fedde Schurer, biografie van een Friese koerier”en yn it deistich libben boargemaster fan Littenseradiel)