Itenser rûnte

Jan

30

Itenser rûnte

Rabbijn Awraham Soetendorp:    Interreligieuze ontwikkelingen

Soetendorp is oprichter van het Jacob Soetendorp Institute for Human Values. Hij zal voor ons vertellen over zijn leven in Amsterdam en elders (geb 1943). Hij onderhoudt veel internationale contacten en omdat er in 2019 veel gebeurt op dat gebied zal hij ons meenemen naar de actualiteit op dat moment.

 

Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster

Opjaan kin troch € 35,00 foar it hiele programma oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte)  of op NL23 RABO 0349 5014 08 op namme fan Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard. Namme en (email-)adres opjaan. Losse kaarten kostje dit jier € 10,00 y.f.m. ekstra kosten.

Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

1 × een =