Itenser rûnte

Itenser rûnte

Prof Dr C den Heyer

( it ûnderwerp stiet noch net krekt fêst mar giet nei alle gedachten oer de aktuele fraach oer de historisiteit fan Jezus)

Algemiene ynformaasje:
– de jûn is op 28 jannewaris 2016 en begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak fine of
fragen steld wurde. Wy slute om 22.00 oere
– plak de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)
– Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50.
– ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. Tel.0515331744 of email nei  Douwe Willemsma

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

negentien − vijf =