Itenser Rûnte

Nov

1

Itenser Rûnte

Prof Dr C.J. (Cees) den Heyer: Jezus, een mensenleven.

Prof Den Heyer hat in nij boek útbrocht oer in persoanlike syktocht. Hy siket nei de boarnen, nei de bibel en nei de teologyske tradysje. Hoe hat it byld fan Jezus him ûntwikkele


Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster
Opjaan kin troch € 30,00 foar it hiele programma oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte)  of op NL23 RABO 0349 5014 08 op namme fan Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard. Namme en adres opjaan. Losse kaarten kostje € 7,50

Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

klik hijr foar it komplete winterprogramma

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

2 × 5 =