Itenser rûnte

Itenser rûnte

M.C.Walraven: Rembrandt en het Jodendom
De ‘Joodse’ Rembrandt. Een mythe ontrafelt. In de afgelopen eeuwen is de romantische mythe ontstaan dat Rembrandt een speciale band met Joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de filosoof Spinoza en rabbijn Menasse ben Israël. In zijn  schilderijen zag men soms zelfs sporen van Joodse mystiek en verwijzingen naar het Jodendom. De mensen uit Rembrandts dagelijkse omgeving, de bewoners van de Amsterdamse Jodenbuurt, zouden zijn inspiratiebron zijn geweest voor vele tekeningen en portretten. Maar klopt dit beeld wel?   

(Marie Christine Walraven studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij gaat deze voorstelling van zaken ontrafelen en gaat op zoek naar waarheid over de Joodse Rembrandt)

Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch:
Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50 oer te meitsjen nei NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 fan de Kerkvoogdij Itens-Hinnaard. Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan.

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl