Itenser rûnte

Itenser rûnte

Ds Willemien Keuning: ‘Theologie na de stichting van de staat Israël’
Toen enige decennia na deTweede Wereldoorlog de realiteit van de Holocaust begon door te dringen, werden er (met name in Nederland) pogingen ondernomen om dat theologisch te verwerken. Er ontstond een ‘Theologie na Auschwitz’. In de kerkorde van de PKN staat dat de kerk onopgeefbaar verbonden is met Israël. Toen in 1948 de staat  Israël werd gesticht, kreeg dat feit alle steun. In de euforie over dit feit was er weinig aandacht voor een ander feit dat het land Palestina niet leeg was. Palestijnse christenen verliezen hun geloof omdat er voor hen geen plaats is in dit land. Een Palestijnse priester stichtte in Jeruzalem een centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie, Sabeel genaamd (Sabeel is weg of bron)

(Willemien Keuning is no dûmny yn Mantgum, wie earder dûmny by de marine yn Den Helder, Sy is âldtestamentica en mei oprjochter fan de stifting freonen fan Sabeel yn Nederlân)

 

Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch:
Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50, oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op  NL23 RABO 0349 5014 08 fan de Kerkvoogdij Itens-Hinnaard. Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan.

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 1 =