Krite Dokkum Gemma van Burmania

Krite Dokkum Gemma van Burmania

Wy ferwachtsje J.M. Rozendal fan Grins.

Syn ûnderwerp: De Fryske skriuwer, dichter en taalstrider Anders Minnes Wybenga

Yn seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem.

De tiden: Wy begjinne om 20.00 oere.