Prissentaasje fan bibel yn gewoan Frysk

Prissentaasje fan bibel yn gewoan Frysk

Tiisdeitemiddei 28 maart om 4 oere fynt de prissentaasje plak fan De Bibel yn Gewoan Frysk. It pasjeferhaal neffens Mattéus. Elk is wolkom.

De oersetting fan Matteús 26, 27 en 28 is makke troch learlingen 3havo en 3vwo fan CSG Liudger te Burgum ûnder lieding fan harren dosint Tjerk Kooistra; de redaksje is dien troch Liuwe Westra.

De útjefte is in inisjatyf fan de YKFE en it Nederlands BijbelGenootschap.

De prissentaasje is op CSG Liudger, Tj.H. Haismastrjitte 1 te Burgum.

klik hjir foar de poster

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tien + vijf =