Program Itense Rûnte 2016-2017

Program Itense Rûnte 2016-2017

Wy biede hjir it nije program Itense Rûnte 2016-2017 oan.

Dizze kear 6 jûnen foar itselde jild. De tagongspriis moat net in drompel wêze; as wy der finansjeel útspringe is it moai. Dit program stjoere wy guon ek oer de mail ta mei de fraach om it troch te jaan oan lju dy’t dit faaks ek nijsgjirrich fine. Betûfte sprekkers fine it paad nei Itens en wy hoopje fan jo ek.

winterprogramma 2016-2017 

Algemiene ynformaasje:
 • Elke jûn begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak fine of fragen steld wurde. Wy slute om 22.00 oere
 • Plak de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)
 • Opjaan kin troch € 30,00 oer te meitsjen op giro NL80 INGB 0001 3945 07 o.n.f D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 o.n.f Tsjerkfâdij Itens Hinnaard
 • Namme en adres goed opjaan by de betelling.
 • Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50.
 • ynljochtings:
  Douwe Willemsma,
  Hearedyk 37, 8735 HP Itens.
  Tel.0515331744 of email nei douwe.willemsma@hetnet

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drie × 4 =