Pylgergroep

Pylgergroep

Begûn as inisjatyf fan domeny Gerrit Groeneveld yn Jobbegea, no in fêste kearn fan fyftjin pylgers dy’t alle moannen fan it winterhealjier in pylgerkuier fan sa’n 15 km dogge. Mear pylgers binne wolkom. Opjaan is winsklik, omdat de groep net te grut wurde moat. Tsjintwurdich binne der yn ’e regel sa’n 30, en 50 is it maksimum foar in groep.

Deze zomer werden tijdens Tsjerkepaad de Jabiksrûntsjes gehouden, in totaal 4x met dezelfde opzet als die van onze pylgertochten. Overige informatie in de katern van de Tsjerkepaadgids en op de website van tsjerkepaad.

Pylgerbea
Pylgerliet

Ferslaggen:
pylgertocht 14 novimber 2015

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 6 =