Pylgertocht fan út It Hearrenfean

Pylgertocht fan út It Hearrenfean

Pylgertocht 4 jannewaris 2020

Fan 09.30 oan’t  10.00 oere ynrin yn it Parochiehûs fan de HH Petrus en Paulus Parochie op It Hearrenfean (Crackstrjitte 1, 8441 ES).

Om likernoch 10.00 in koarte oertinking oer de “Magiërs” oftewol de “Trije Keningen” (It feest fan de Trije Keningen is op 6 jannewaris).

Dan in rûnlieding troch it tsjerkegebou troch Rikus Bouma. Faaks kinne we dan om 11.00 oere begjinne te kuierjen / te rinnen.

By it Ynje-monumint bylâns, by it Abe Lenstra stadion bylâns en dan nei Aldskoat.

Yn kaffé Van der Meer stiet de snert klear en is der in muzikale “ferrassing”. Dat om’t ik op 4 jannewaris neffens “It rjocht ” net mear wurksum bin foar de “Tjongerschans”.

Dan rinne we werom nei it Hearrenfean en ha we noch in neisit yn kafé “It Houtsje”. Dat is foar eigen rekken.

Kosten: noch net bekind, nei skatting ûngefear 8 Euro.

Opjefte oant uterlik 1 jannewaris by Tineke: tineke.bleeker@gmail.com


Pylgertocht 4 januari

Van 9.30-10.00 uur inloop in het Parochiehuis van de RK Kerk in Heerenveen, Crackstr. 1

Om 10.00 uur een korte viering over de “Magiërs” (Drie koningen)

Rondleiding door  het kerkgebouw o.l.v. Rikus Bouma.

De wandeltocht begint ongeveer 11.00 uur

We lopen langs het Indiëmonument,langs het Abe Lenstra stadion naar Aldskoat

Snert in café Van der Meer met muzikale verrassing (Tineke is vanaf 1 januari niet meer werkzaam in de Tjongerschans).

We lopen terug naar Heerenveen en hebben een nazit in café It Houtsje (voor eigen rekening)

Kosten: nog niet bekend, ongeveer 8 Euro.

Opgave tot uiterlijk 1 januari bij Tineke: tineke.bleeker@gmail.com


gedicht “Eén Ster”