Sjongmiddei fan it YKFE yn Stiens

Sjongmiddei fan it YKFE yn Stiens

 

YKFE logoYntertsjerklike Kommisje
foar de Fryske Earetsjinst
www.ykfe.frl

SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK

Sjonge en bidde thús en yn tsjerke

Snein 30 oktober 2016

De Hege Stins

Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens

Oanfang 15.30 oere

Mei: De Sweelinck Cantorij û.l.f. Take Beukema
Koperblazers fan brassband De Nije Bazún
Geart van der Heide, oargel

Muzikale lieding: Bob Pruiksma
Algehiele lieding: ds. Klaas Visbeek

Tagong fergees

Kollekte by de útgong

_________________________________________________________

Klik hjir foar in tekst om dy op te nimmen yn byg. it pleatselike tjerkeblêd.