Stichting Greidhoekekatedraal (Nederlands)

Stichting Greidhoekekatedraal (Nederlands)

Namme: Stichting Greidhoekekathedraal                                                         Nieuwe plannen Greidhoekekathedraal

RSIN: 852817216

Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum

Doelstelling: het in eigendom verkrijgen van de Gereformeerde kerk te Lollum en die op een zodanige wijze exploiteren dat die in de nieuwe funktie kan worden behouden.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Namen en functies bestuursders:

D.K. Houtsma, foarsitter
L.H. Westra, skriuwer
A. Strikwerda, ponghâlder
Y. Burggraaff, lid
H. Hendriks, lid
A. Visser, lid
J. van der Wal, lid

Beloningsbeleid bestuurders: geen beloning, alleen onkostenvergoeding voor reëel gemaakte kosten.

Beloningsbeleid directie en/of personeel: geen beloning, alleen onkostenvergoeding voor reëel gemaakte kosten.

Actueel verslag activiteiten over 2013:
De stifting is oprjochte yn 2013, hat in oanfraach yntsjinne foar restauraasje en werbestimming by de Provinsje Fryslân. De oanfraach is honorearre mei in tasizzing fan € 200.000.

Jaarverslag secretaris 2014:
Het bestuur is vijf keer bijelkaar geweest. Er is contact geweest met verscheidene uitvaart ondernemers, om in geschikte partner te vinden voor de exploitatie van de kerk.
Ook is er opdracht gegeven aan het bureau Enneüs om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.
De kerk is toch wel vijf keer verhuurd.
Er zijn geen bestuurswisselingen geweest

Finansjele ferantwurding:
De stichting heeft nog geen eigen geldmiddelen, en het kerkgebouw is nog niet aan de stichting overgedragen. Zodoende zijn alle bedragen op balans en jaarrekening over 2012 gelijk aan € 0.

financieel verslag 2014