Stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting

Stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting

Bartlehiem, 20 desimber 2019

Bêste minsken,

It bestjoer fan de YKFE nûget jo út foar in stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting.

Plak: Botniastins, Breedeplaats 1, 8801LZ, Frjentsjer

Tiid:    13.30   ynrin

14.00-14.15 Iepening (deifoarsitter dr. Hinne Wagenaar)

14.15-14.35 Wat is oersetten (dr. Lénart de Regt)

14.35-14.50 De Bibel yn it Frysk (dr. Liuwe Westra)

14.50-15.10 Presintaasje projekt (dr. Lieuwe van Kampen)

15.10-15.45 Skoft

15.45-15.50 Priuwkes (Nynke Eringa-Boomgaardt)

15.50-16.00 Fan Hebrieusk nei Frysk (prof. dr. Eep Talstra)

16.00-16.15 Geef en linich frysk (prof. dr. Rolf Bremmer en dr. Hindrik Sijens)

16.15-16.25 kânsen en ferwachtings (klassis-predikant ds. Wim Beekman)

16.25-16.45 Omfreegjen

Neipetear mei in hapke en in drankje.

Oanmelding foar 10 jannewaris op mailadres: : wfbo@ykfe.frl

Graach oant sjen op 17 jannewaris!

Mei freonlike groetnis,

Lútsen Kooistra (foarsitter)