KrúspuntArchives

Jan Mankes en Anne Zernike yn ’e Fryske literatuer

It debút fan Jan Mankes en Anne Zernike yn ’e Fryske literatuer? Op âlde maaie 1909 kaam de keunstner Jan Mankes oan ’e eastlike útein fan it hjoeddeiske Feen te wenjen, doe in offisjeel doarp: ’t Meer, oan de Skoatterlânske Kompanjonsfeart. Foarby ’t Meer begûn Benedenknijpe, en noch wer eastliker Bovenknijpe. Dy beide lêste doarpen

Read more