Alles fan: betinking earste reformatoaryske tsjerketsjinst

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

          Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard Op snein 12 maart 2017 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn ‘e Betheltsjerke Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: bethelkerkamsterdam It tema is: Yn it midden fan’e tiid. Yn dizze tsjinst sil it gean oer Gysbert Japicx, de Fryske skoalmaster en skriuwer dy’t 350

Lês fierder

Zoutend zout zijn, ook zonder beelden

Op 12 september verscheen onderstaand artikel op de pagina ‘Geloven’ in het Friesch Dagblad, geschreven door Lodewijk Born. De Leeuwarder Courant berichtte Maria del Grosso op 12 september als volgt: