KrúspuntArchives

oargel mei sang yn Burchwert op 13 septimber

Freed, 13 septimber, is der de jûns om 8 oere wer in oargelkonsert yn ’e tsjerke fan Burchwert, no mei in special feature: mezzosopraan Anneloes Volmer út Haren sil û.o. in liet fan ’e grutte Fryske dichter Gysbert Japiks sjonge. En sy net allinnich: in pear kûpletten fan it liet, dat in bewurking is fan

Read more

Jûn mei oargel, koper en sjongen yn Burchwert

Johanneskerk Burgwerd: concert met orgel, trombone en samenzang van Vaderlandse Liederen !! Organist Sebastiaan Schippers en trombonist Joël Hofman zorgen voor een aanstekelijke en hartverwarmende avond, met muziek om de meimaand zingend mee in te gaan. Op het programma staan bewerkingen van Schippers zelf, muziek voor trombone en orgel van Kelly Benette en John Mills,

Read more