KrúspuntArchives

Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dizze jûn komt Yvonne Hiemstra fan Ie. Hja is ûnder oaren meiwurkster fan Markant Friesland. In stifting dêr’t in grut tal musea yn ús regio by belutsen binne. Dêr sil se it ien en oar fan fertelle. …………………………………………………………………………………………….. De gearkomste is op 6 april 2016 en begjint om 19.30 oere. It programma liket wer tige

Read more

Kristlik Fryske Krite ‘Gemma van Burmania’

De krite is ophâlden te bestean mei yngong fan 20 augustus 2019 De krite holde foar de leden en oare belangstellenden yn it winterskoft in tal ynspirearjende, nijsgjirrige, noflike Frysktalige jûnen troch sprekkers út te noegjen. Winterprogramma 2018-2019 Winterprogramma 2017-2018 Winterprogramma 2016-2017 Winterprogramma 2015-2016