KrúspuntArchives

Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dizze jûn komt Yvonne Hiemstra fan Ie. Hja is ûnder oaren meiwurkster fan Markant Friesland. In stifting dêr’t in grut tal musea yn ús regio by belutsen binne. Dêr sil se it ien en oar fan fertelle. …………………………………………………………………………………………….. De gearkomste is op 6 april 2016 en begjint om 19.30 oere. It programma liket wer tige

Read more

Fryske Krite Gemma fan Burmania te Dokkum

Durkje en Wiep Koehoorn wenje yn Stiens en sille dizze jûn bylden toane en fertelle fan harren Pylgerreis nei Santiago de Compostela De jûn sil hâlden wurde yn: Fersoargingshûs Dongeraheem Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomste begjint om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne

Read more

Kristlik Fryske Krite ‘Gemma van Burmania’

De krite is ophâlden te bestean mei yngong fan 20 augustus 2019 De krite holde foar de leden en oare belangstellenden yn it winterskoft in tal ynspirearjende, nijsgjirrige, noflike Frysktalige jûnen troch sprekkers út te noegjen. Winterprogramma 2018-2019 Winterprogramma 2017-2018 Winterprogramma 2016-2017 Winterprogramma 2015-2016

Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dize jûn sil ús stêdgenoate en skriuwsterTineke de Jager-van der Zee it ien en oar fertelle oer har boek: De Bosklju In roman dy’t yn Wiuwert spilet yn de tiid dat de Labadisten dêr taholden. ————————————————————————————— De jûn sil hâlden wurde yn: Fersoargingshûs Dongeraheem Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomste begjint om 19.30 oere. It programma

Read more