Alles fan: ferbân

Ferbân fan Fryske Foargongers

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in selskip fan dûmnys en tsjerklike wurkers fan alle denomiaasjes, dy’t foargean meie yn tsjerketsjinsten, mar ek leden fan liturgy- en oare kommisjes. Elk fearnsjier komme se in kear by elkoar om elkoars preken en referaten op ynhâld en taalgebrûk te besprekken. It hâldt de foargongers wach op it

Lês fierder