KrúspuntArchives

Ferbân fan Fryske Foargongers

It ferbân fan Fryske foargongers is yn 2019 opheven. It Ferbân fan Fryske Foargongers wie in selskip fan dûmnys en tsjerklike wurkers fan alle denomiaasjes, dy’t foargean meie yn tsjerketsjinsten, mar ek leden fan liturgy- en oare kommisjes. Elk fearnsjier komme se in kear by elkoar om elkoars preken en referaten op ynhâld en taalgebrûk

Read more