KrúspuntArchives

Fryske fesper yn 2022 fia livestream

  Wurkgroep Fryske Fesper Ferline en takomst Sûnt 1991 wurdt op de fjirde snein fan de moanne yn Ljouwert in folslein Frysktalige Fesper fierd –  njoggen kear jiers (net yn desimber en net yn july en augustus); yn it earstoan yn de Grutte Tsjerke, mar sûnt jier-en-dei yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert. Dêrta is

Read more

Fryske fespers yn Ljouwert

Wy kinne wer los! Fryske fespers yn Ljouwert   As wurkgroep foar de Fryske fespers yn Ljouwert binne wy bliid dat wy wer wer fespers hâlde kinne. Graach nûgje wy de lêzers fan de Krúspunt-hiemside út foar de twadde Fryske fesper yn it nije seizoen, en wol op 24 oktober o.s. yn de Jacobiner of [...]

Fryske fespers te Ljouwert

Wy noegje de lêzers fan de Krúspunt-hiemside graach út foar de folgjende Fryske fesper op 27 juny o.s. yn de Jacobiner of Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Wol graach fantefoaren even opjaan op it adres: fryskefesper@gmail.com De fesper sil fierd wurde de jûns om 19.00 oere. Tagelyk kin de tsjinst troch hiel wat mear minsken digitaal meibelibbe

Read more