KrúspuntArchives

Fryske krite Gemma van Burmania te Dokkum

Drs. T. Simonides fan Burdaard  sil ús it ien en oar fertelle oer Fedde Schurer. No yn de grutte seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem. De tiden binne ek feroare: Wy begjinne tenei om 20.00 oere.