KrúspuntArchives

Greidhoekesnein 2015

Op snein 14 juny is alwer de tredde Greidhoekesnein fan de gemeenten en tsjerken fan de Ring Boalsert fan de PKN. Dizze kear bestiet de snein út in moarnsgebed yn safolle mooglik pleatslike tsjerken, dêrnei alderhanne aktiviteiten foar ûnderskate leeftydsgroepen, en in mienskiplike ôfsluting mei sop en broadsjes en in fiering yn ’e Martiny fan

Read more

Greidhoekesnein 2013

Op ’e saneamde Greidhoekesnein waard op 26 maaie, in dei nei de oanbieding yn Monnickendam, yn de Ring Boalsert fan ’e PKN waard it Lieteboek, al yn acht tsjerken tagelyk brûkt  Fan Weidum oant Boalsert! Ek alle minsken dy’t net yn ’e gelegenheid wiene om op 25 maaie nei Monnickendam ta, of alle minsken dy’t

Read more