KrúspuntArchives

Kneppelfreed – Keppelfeest de flagge út foar taal

De flagge út foar taal Op 16 novimber 1951 – sechtich jier ferlyn – wie it “Kneppelfreed”. It gie need dy deis. It barren hie alles te krijen mei taal. Troch de Friezen, ûnder oanfiering fan Fedde Schurer, waard der op oanstien, dat harren taal foar fol oansjoen waard. It joech grutte reboelje: der kamen

Read more