KrúspuntArchives

Nijsbrieven Greidhoekekatedraal

Bêste minsken, Dit is him: ús Nijsbrief. Hjirmei wolle wy tenei de minsken dy’t belutsen binne by de Greidhoekekatedraal op ’e hichte hâlde fan wat der bart en wat wy fan plan binne. Mei dit Nijsbrief wolle wy jim benammen útnoegje foar de iepen dei op sneon 29 augustus. Wy wolle dan de earste faze

Read more