KrúspuntArchives

oargel mei sang yn Burchwert op 13 septimber

Freed, 13 septimber, is der de jûns om 8 oere wer in oargelkonsert yn ’e tsjerke fan Burchwert, no mei in special feature: mezzosopraan Anneloes Volmer út Haren sil û.o. in liet fan ’e grutte Fryske dichter Gysbert Japiks sjonge. En sy net allinnich: in pear kûpletten fan it liet, dat in bewurking is fan

Read more