KrúspuntArchives

Premjêrekonsert yn de Sint Piter yn Grou

Bêste muzykleafhawwer, Op snein 14 maaie sil it Mingd Koar Grou in twatal konserten jaan yn de Sint Piter yn Grou. It folsleine programma fan dit bysûndere Premjêrekonsert sjocht der sa út: • The Passion of Prometheus, in kantate fan Sipke Hoekstra foar koar,     solisten en lyts orkest. • Kyrië – Sipke Hoekstra • Lietesyklus

Read more