KrúspuntArchives

FOET (bestiet net mear)

F.OE.T stiet foar: Stifting Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten Súdwest Fryslân. Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten yn Sleat. Begjin 1997 wiene der lûden om ek yn de Súdwesthoeke Fryske oekumenyske tsjerketsjinsten te hâlden. Der waarden oproppen dien en der kaam in gearkomste yn restaurant “Hjir is’t” yn Sint Nyk. Der waard in foarlopich bestjoer oprjochte en op 21 augustus

Read more