KrúspuntArchives

Betinking Geart Wumkes op Tresoar

 Tongersdeitemiddei 12 septimber 2019 is der op Tresoar in betinking fan Geart Wumkes, ien fan ‘e oprjochters fan it Kristlik Frysk Selskip. Der wurdt stilstien by Wumkes as gelearde (Bert Looper), as beweger (Jelle Krol) en as bibeloersetter (Liuwe Westra). Foar mear ynformaasje, sjoch dizze link: http://www.tresoar.nl/agenda/pages/sympoasium-geert-aeilco-wumkes.aspx#/?returnTo=/Pages/NieuwsEnAgenda.aspx