KrúspuntArchives

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op snein 28 maaie o.s. hoopje wy wer in Fryske fesper te fieren yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Jûns om 19.00 oere begjint de fiering mei as foargonger ds. Adri Terlouw fan Dronryp. De muzikale bydrage komt diskear fan Jinke Lyklema, dy’t op de dwersfluit spylje sil en Jant van der Weg nimt it

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op snein 27 novimber sil der wer in Fryske fesper holden wurde yn de Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Teake Posthuma sil lêze en foardrage. De muzikale bydrage is fan it Wommelser dûbelkwartet, en Theo Jellema sil wer it

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It nije seizoen fan de Fryske fespers yn Ljouwert sil iepene wurde mei in bysûndere fiering op snein 25 septimber o.s. It wurdt diskear in fiering yn de geast fan Nijkleaster mei as foargonger ds. Hinne Wagenaar. Muzikale meiwurking is der fan oargelist Theo Jellema en it Huzumer Dûbelkwartet. De fiering begjint om 19.00 oere

Read more