KrúspuntArchives

Yntroduktiemoarn kursus Leauwe yn Fryslân

  Yntroduksjemoarn ‘Leauwe yn Fryslân’ –  jiergong 2021-2022 – 22 septimber 2021, Nijkleaster, Jorwert ‘Leauwe yn Fryslân’ is in kursus foar foargongers – pastoraal wurkers, predikanten, prysters – dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology. Diel 1 omfettet 4 stúdzjedagen. Dielnimmers kinne dêrnei kieze foar Diel 2, it sels

Read more