Yntroduktiemoarn kursus Leauwe yn Fryslân

Yntroduktiemoarn kursus Leauwe yn Fryslân

 

Yntroduksjemoarn ‘Leauwe yn Fryslân’ –  jiergong 2021-2022 – 22 septimber 2021, Nijkleaster, Jorwert

‘Leauwe yn Fryslân’ is in kursus foar foargongers – pastoraal wurkers, predikanten, prysters – dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology.

Diel 1 omfettet 4 stúdzjedagen. Dielnimmers kinne dêrnei kieze foar Diel 2, it sels skriuwen
fan in artikel op it mêd fan leauwen, tsjerke en teology yn Fryslân.

Data:               27 oktober en 24 novimber 2021 en 12 jannewaris en 9 febrewaris 2022
Plak:                Nijkleaster, Redbadtsjerke te Jorwert
Dosinten:        Alex Riemersma, Liuwe Westra, Hinne Wagenaar, Tytsje Hibma

Ynformaasje:  https://www.kruspunt.frl/leauwe-yn-fryslan-2021-2022/

PE:                   Akkreditaasje predikanten/tsjerklik wurkers PKN: 2 ECTS (diel 1), 4 ECTS (diel 1 en 2)

Programma Yntroduksjemoarn 22 septimber 2021 (tagong fergees):
9.15 oere      Ynrin
9.30 oere      Moarnsgebed
10.00 oere      Kofje/tee mei kleasterkoeke – yn ‘e kunde komme
10.30 oere      Ynformaasje oer de kursus en yntroduksjekolleezje
12.00 oere      Ofsluting

Mear ynformaasje en oanmelding by Tytsje Hibma (0517-341859 thibma@hetnet.nl).
Oanmelding yntroduksjemoarn fóár 15 septimber, oanmelding stúdzjedagen fóár 1 oktober.

Lees hier de flyer in het Nederlands