Bestjoersgearstalling

KrúspuntBestjoersgearstalling

Foarsitter  (Kwartettekoar)
Sipke E. Huismans
Rentmeester 11
8331 GR  Stienwyk
0521-524124

Skriuwer (St. Tsjerkerestauraasjes Lollum Waaksens)
Liuwe H. Westra
Waaksenserwei 2
8623 SX Lollum
0517-469245
skriuwer@kruspunt.nl

Ponghâlder (KFS)
Piet Miedema
Berkenburg 7
8702 BD Boalsert
0515-574096
adm@kruspunt.nl

Lid  (Dep. Fryske Earetsjinsten)
Geert Bruinsma
’t Paad 3
9249 NM Fryske Peallen
0512-366356

Lid (Fryske Fespers Ljouwert)
Martha de Boer- Van Slooten
Tulipastr. 44
9051 NG  Stiens
058-2572031

Lid (St. Nijkleaster)
Tryntsje van der Veer
Postbus 69
9250 AB  Burgum

Lid (KFFB)
Jehannes Bakker
M.B. Hoogeveenstrj. 3
9051 CA Stiens
058-8446326

Nijsjager

Tusken heakjes stiet de organisaasje út hokker fermidden it bestjoerslid sitting hat yn it bestjoer fan de stichting Krúspunt.