Links kategetysk underwiis

Links kategetysk underwiis

Der binne faaks ek tsjerken/gemeenten dy’t eigen materiaal ûntwikkele ha en dat sûnder beswier graach diele wolle mei oaren. As jo eigen materiaal beskikber stelle wolle mail dat dan fia administraasje Krúspunt troch. In link nei de eigen webside mei it materiaal is gau makke.

Yn it tsjerkeblêd ‘Oer de Brêge’ as op de webside fan pkn Wommels-Hidaard steane fersen of lytse columns dy’t  skreaun binne by in Bibelgedielte.

Praktijkcentrum

ditkoningskind.nl/

jop pkn

bots