Stypje ús

Mei help fan stipers kin Krúspunt in moetingsplak wêze en bliuwe foar leauwen en taal en in wichtige bydrage leverje oan it yntegrearjen fan ‘e Fryske taal/streektaal yn alle kristlik-religieuze uterings. Mei help fan ús webstee wol Krúspunt in databank opsette mei relevante ynformaasje oer it brûken fan it Frysk yn muzyk, lieten en gedichten, liturgy, tsjinsten en diskusjerûnten, in aktualiteitenaginda, mei links en (yn ûntwikkeling) op sociale media. Krúspunt timmert fierders oan ‘e dyk troch it útskriuwen fan de ‘Bernard Smilde priis’, it ûntwikkeljen en hâlden fan de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’, materiaal foar gemeente- en oare gearkomsten. KRÚSPUNT is in ideële stichting, dy’t ôfhinklik is fan stipers, jeften en legaten.

Wurd stiper!

Folje it ûndersteande formulier yn om stiper fan Krúspunt te wurden:

  Namme (*):

  Adres (*):

  Postkoade (*):

  Plaknamme (*):

  Telefoannûmer (*):

  Mobylnûmer (*):

  E-mailadres (*):

  IBAN banknûmer (*):

  Stipebedrach jiers:

  Hjir it eigen (heger) bedrach ynfolje (at it fan tapassing is):