De tsien geboaden

De Tsien Wurden of de Tsien Geboaden binne neffens Joadendom en Kristendom troch God op de berg Sinaï oan de minsken jûn om dêr neffens te libjen. Der binne yn de rin fan de tiid hiel wat fariaasjes betocht om de tsien wurden yn eigen taal en wurden oer te setten.
It is de muoite wurdich om op dizze webside fan Krúspunt in samling oan te lizzen fan ‘eigen’ oersettingen yn it Frysk fan ‘de tsien wurden’. Mail de oersetting dêr’t jo oer beskikke nei ynfo@kruspunt.nl

De tsien geboaden ferwurde troch Doede Wiersma

Ds. Doede Wiersma ferwurde de tsien wurden, de tsien geboaden sa: It evangely….giet oan de wet foarôf Ik , de Hear (JAHWEH) , dyn God, wol dasto yn frijheit libbest. Ast my derby helpe wolst tel dan op dyn fingers nei: Sy hawwe de tsien wurden op har fingers neiteld en yn dieden omset, sa

Fierder lêze