Skewiele

KrúspuntSkewiele

Stifting Krúspunt wol dielnimmende organisaasjes skewiele (skewiele is helpe, inoar gerive, bystean) om foar in lyts bedrach harren ANBI-gegevens op de webside fan Krúspunt te pleatsen:

Bovenstaande betekent dat er dus twee varianten kunnen worden aangeleverd: een Friese en een Nederlandse versie. Wilt u volstaan met één versie dan is het aan te raden de Nederlandse te gebruiken.

Jo moatte tagelyk mei de oanfraach fan de ANBI-status by de belestingtsjinst de link nei de webside fan Krúspunt, dêr’t de gegevens fan jo stichting te finen binne, trochjaan.
It taryf om de webside fan Krúspunt te brûken hinget ôf fan de foarm hoe ’t de gegevens wurde,  Ofhinklik fan it wurk wat der noch foar dien wurde moat leit it taryf tusken de € 15,- en de € 52,50.