Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu

Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu

Naam: Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu

RSIN: 857817024

Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX  Lollum

Doelstelling: te komen tot een vertaling van de Bijbel in hedendaags Fries en die vertaling beschikbaar te maken voor het culturele en spirituele leven in en buiten Fryslân

Hoofdlijnen beleidsplan: voor 2017 wordt ernaar gestreefd

1) de tekst van het Evangelie naar Matteüs te vertalen; deze vertaling voor te leggen aan een nieuwtestamenticus, een frisist en een Friese literator; vervolgens de uitgave van deze vertaling voor te bereiden samen met Uitgeverij Jongbloed te Heerenveen.

2) met het oog op de vertaling van grotere gedeelten van de Bijbel verschillende personen te vragen

  1. a) zitting te nemen in een comité van aanbeveling
  2. b) zitting te nemen in een groep exegetische meelezers
  3. c) zitting te nemen in een groep taalkundige meelezers
  4. d) zitting te nemen in een groep meelezers als toekomstige gebruikers.

Namen en functies bestuurders:

???, voorzitter
Liuwe Westra, secretaris
Frans van Wieren, ponghâlder

Beloningsbeleid bestuurders:

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten.

Beloningsbeleid directie en/of personeel:

Er is geen directie en er is geen personeel in dienst.

Aktueel verslag  activiteiten over 2017:

De stichting is opgericht op 21 juli 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Financiële verantwoording:

n.v.t.