Bibel en tsjinstboek

KrúspuntBibel en tsjinstboek

De Bibel:
Neffens Wikipedia binne der in 450 oersettingen fan de hiele Bibel en wol 2000 oersettingen fan gedielten fan de Bibel makke. En der komme noch altyd nije oersettingen by.

Om digitaal oer de Hollânske en Fryske teksten fan de Bibel te beskikken moat je Op de wbside wêze fan it Nederlands Bijbelgenootschap binne hiel wat oersettingen fan de Bibel yn de Hollânske taal te finen. Ek de Fryske oersetting fan de Bibel is hjir te finen. Wa ’t digitaal oer de teksten beskike wol sil it NBG minimaal mei € 25,- steune moatte. wol is it mooglik om 30 dagen as proef it te prebearjen.

De Statenvertaling is foar elke besiker beskikber.

Sjoch ek op: bijbel beste overzicht, dêr ’t ek oersettingen te downloaden binne.

Tsjinstboek diel I:

titel: Skrift,  Miel en Gebed
útjouwerij ‘Boekencentrum B.V.’ Zoetermeer 2005

koarte ynhâld: (teksten binne te downloaden)

 • Snein, feest- en tinkdagen ( Advint – Hjerst )
 • Liturgyske sangen
 • Desitich gebed: tiden fan ‘e dei en hústsjinsten

Tsjinstboek diel II:

titel: Libben, Seine en Mienskip
útjouwerij ‘Boekencetrum B.V.’ Zoetermeer 2010

koarte ynhâld: (teksten binne te downloaden)

 • Doop en Belidenis
 • Miel fan de Hear
 • Befestiging ambtsdragers
 • Ynlieding yn in betsjinning
 • Betsjinning foan de fermoedsoening
 • Seinigingen
 • Leafde en Trou
 • Utfeart en Rou