Kantorijen

KrúspuntKantorijen

In kantorij is in sjongkoar ûnder lieding fan in Kantor. It ferskil mei oare koaren is dat in kantorij in litugyske funksje hat: de kantorij hat net in optreden yn in tsjerketsjinst, mar nimt diel oan it gehiel fan de liturgy. De kantorij makket diel út fan de gemeente en bestiet ek út gemeenteleden.

Is der yn jo tsjerklike gemeente in kantorij en wolle jo dy ek op dizze list sette litte mail de gegevens troch nei kruspunt. 

List mei Kantorijen dy ’t yn harren pleatslike tsjerke aktyf binne.

Hendrikje van der Berg, Bonifatiuscantorij Leeuwarden, hendrikjevdberg@hotmail.com, kontaktpersoon: Mevr. H. Bakker bakkerhennie@hotmail.com
Geke Bruining-Visser, cantorij Grote Kerk Ljouwert, sengbruining@gmail.com
Olchert Clevering, kantorij Oase en Goutum, o.clevering@gmail.com
Grietje Dam, cantorij Joure, liderke@planet.nl
Simon Bouma, cantorij Winsum, streekgemeentelankmeamert2012@hotmail.com
Cobie Hofman, cantorij Balk, cobiehofman@kpnplanet.nl Douwe van Loo, voorzitter cantorij Balk, djvanloo@home.nl
Jellegeert Postma , Ikwant@hotmail.com
Sebastiaan Schippers, Kleine Cantorij van de Kruiskerk in Burgum info@sebastiaanschippers.nl
Helena van Twist-Posthuma, kerkkoor Lutherse kerk Leeuwarden/Harlingen, helenavantwistposthuma@gmail.com
Marcus Veenstra, cantorij De Schakel, Ljouwert, marcus@muzeman.nl
Alie van Veldhuizen, cantorij Akkrum, alievanveldhuizen@gmail.com
Lucas Wiersema, cantorij Deinum – Boksum, j.wiersema-fortuin@cgbn.nl
T. Baard-van ’t Zand, cantorij Grote kerk Harlingen, tel. 0517-415537
G. de Vries, St. Joris Cantorij, Easterbierrum, – Winaam