Ferhaaltsjes foar lytse bern

KrúspuntFerhaaltsjes foar lytse bern

SNORHIEREN EN IN STURTSJE

Ferhaaltsjes fan Tynus, de tsjerkemûs fan de Terp.

Tekst: ds. Alie Reitsma Tekeningen: Gerda Stapersma

Yn de tsjerke fan Achlum wennet in mûzefamylje:
heit Tynus, mem Tytsje, en de bern Hiske, Hinke en Wopke, mei harren Pake Gurbe.
En yn de tsjerke fan Hitsum wenje harren omke Abe en muoike Akke.

Klik hjir ûnder om in ferhaaltsje te lêzen:
1. Dûnsje 
2. De tsjerketoer
3. Sabeare muzyk
4. Bernetsjerke
5. Wat moai!
6. Fleane?
7. Trouwe ?
8. Stjerren
9. Mûskes fan goud