Links muzyk en sjongen

KrúspuntLinks muzyk en sjongen

Hjirûnder steane websides, dy ’t in bepaalde spesjaliteit fertsjintwurdigje.

psalmen van nu
Sinds de lente van 2002 werkt het team van Psalmen voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de moderne populaire muziek. In 2014, twaalf jaar later, is het project voltooid. Alle psalmen zijn met een nieuwe tekst op nieuwe muziek gezet.
Nu worden de psalmen gezongen in kerken, gemeenten, thuis en op school. Tot eer van God en tot zegen van zijn mensen. Jij kan betrokken raken door Psalmen voor Nu te zingen of ons uit te nodigen voor een (huiskamer)concert of workshop. Leer de psalmen opnieuw kennen door Psalmen voor Nu.

gospelpodium
O
m gospelgroepen te finen dy’t harren stientsje bydrage wolle oan konserten, tsjerketsjinsten, gemeentejûnen of oare gearkomsten.
Groepen/persoanen kinne har op dizze side opjaan. Ek is der in aginda fan optredens opnommen.

Kerkzang
Rjochtet him op it stypjen fan elk dy’t belutsen is by de fokale tsjerkemusyk – it sjongen fan, foar en troch de gemeente fan jong oant âld: byg. yn it oanbieden fan materiaal en kursussen.

Koninklijke Christelijke Zangers Bond
De KCZB is in belangen-organisaasje foar sjongferienings yn it algemien en fan kristlike sjongferienings yn ít bysûnder.
“Door middel van een uitgekiend servicepakket en een goed geoutilleerd kantoor wordt aan de aangesloten verenigingen en stichtingen service verleend in de ruimste zin van het woord”

melodyen foarspile
As jo klikke op melody krije jo op in ienfâldige wize de melody fan it keazen liet foarspile.
Der kin in kar dien wurde út de melodyen fan de psalmen en gesangen út it “Lieteboek foar de Tsjerken” út 1973, mar ek lieten út de “Evangelische liedbundel” en “Johannes de Heer” en oare lieten kinne oanklikt wurde.

list ELB
Der binne al in soad lieten fan de ‘Evangelische Liedbundel’ oerset yn it Frysk.
As jo oer de hiele tekst fan in ELB lied beskikke wolle dan kinne jo dy opfreegje by Grytsje Kingma.

Lieten
Ek op webside fan it ‘Deputaatskip Fryske Earetsjinsten’ kinne jo teksten fan oersette lieten fine.