Leauwe yn Fryslân

Yn dizze kursus wurdt reflektearre op de situaasje fan tsjerke en leauwen yn de (histoaryske) kontekst fan Fryslân. Oan de hân fan de besteande teologyske fakken (histoarysk, Bibelsk, systematysk en praktysk) wurdt de
kursist troch in ferkenningstocht ynwijd op it mêd fan leauwen en teology yn de Fryske kontekst. De fraach yn hoefieren de Fryske taal en kultuer in eigen plak yn tsjerke en teology hawwe, hân hawwe en fertsjinje, foarmet
it hermeneutysk ramt fan de kursus. Fragen oer relaasje tusken evangeelje en kultuer komme dus elke kear werom: taal, kultuer, skiednis, lânskip, leauwen en spiritualiteit.

Kursus Leauwe yn Fryslân 2018 – 2019

Yntroduksjemoarn ‘Leauwe yn Fryslân’ –  jiergong 2018-2019 op 27 juny 2018, Nijkleaster, Jorwert ‘Leauwe yn Fryslân’ is in kursus foar foargongers – pastoraal wurkers, predikanten, prysters – dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology. Data:               19 septimber, 17 oktober, 28 novimber 2018 en 16 jannewaris 2019 Plak:               

Lês fierder

Kursus programma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2017 – 2018

Kursusprogramma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2017 – 2018 (Frysk) Naast de Doopsgezinde vermaning in Leeuwarden is zeven jaar geleden een Huis van Bezinning en Bezieling opengegaan, genaamd Oergong. Vele gemeenten worden kleiner. Vermaningen sluiten of gaan een gezamenlijk pad bewandelen. In deze tijd van krimp en ook wel kramp bij de Menisten is het goed om

Lês fierder

Kursus programma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2015 – 2016

Kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ beskriuwing, doel fan de kursus en programma 2015 – 2016 Artikel Wybe Feenstra  (it artikel is it einwurkstik fan de kursus Leauwe yn Fryslân 2015-2016)         Wybe Feenstra: ‘Leauwe yn Fryslân’ en ‘Leauwe yn Fryslân, enquetefragen’ Artikel Ernst Zoomers (dit artikel is it einwurkstik fan de kursus Leauwe yn Fryslân

Lês fierder