Útstjoerings Tsjerketsjinsten Fryslân

Útstjoerings Tsjerketsjinsten Fryslân


De tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân wurde organisearre troch de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân yn oparbeidzjen mei de pleatslike gemeenten. Sûnt de útbraak fan de korona-pandemy yn maart 2020 binne al mear as 150 tsjinsten útstjoerd. Foar in protte minsken dy’t oan hûs bûn binne, is de TV-tsjinst op sneintemoarn fêste prik; oare minsken gean earst nei de eigen tsjerke of sjogge nei de livestream en sjogge dêrnei nei de werhelling om 12.00 oere op Omrop Fryslân. Op dy wize foarsjogge de TV-tsjinsten alle wiken yn in grut ferlet fan minsken yn Fryslân en fan party Friezen om utens.

Yn juni 2024 wurde de tsjinsten útstjoert fanút de Terpstjerke te Akkrum.

Foar mear ynformaasje:
Jelle de Jong (foarsitter): 0653707036
Alex Riemersma (skriuwer): 0651334778