Krúspunt saaklike gegevens

Namme stifting:
Stifting Krúspunt Frysk Oekumenysk Platfoarm

Skriuwadres:
W. Veltman
Stienfeksterwei 19
9131 KK IE

Mailadres fan de skriuwer:
skriuwer@kruspunt.nl

Administraasjeadres:

dhr. P. Miedema
Berkenburg 7
8702 BD BOALSERT

Mailadres fan de administrateur:

adm@kruspunt.nl

Rekkennûmer fan Krúspunt:
IBAN: NL29 INGB 0004319490
op namme fan: Stifting Kruspunt Frysk Oekumenysk Platfoarm

KvK dossiernûmer:
01155050

Oer it stiperskip:
De belestingtsjinst hat Krúspunt de ANBI status takend. (fiscaalnûmer 8208 35 328). Eltsenien dy’t de útgongspunten fan Krúspunt ûnderskriuwt, kin stiper wurde fan Krúspunt. It stipersbedrach is frij. Jo fyne mear ynformaasje op de spesjale stiperspagina. De stipers fan Krúspunt kinne it stipersbedrag, dat se oermakke ha nei Krúspunt, as jefte op it belestingformulieras ôflûkpost opjaan. Om de kosten sa leech mooglik te hâlden wolle wy graach de korrespondinsje ferrinne litte fia emailadressen.